Kurz o prvý poľovný lístok

Uchádzači, ktorí majú záujem absolvovať kurz o prvý poľovný lístok musia doniesť do kancelárie OPK Stropkov prihlášku na kurz Na stiahnutie potvrdenú poľovníckym združením resp. poľovníckou spoločnosťou, kde bude uchádzač vykonávať praktickú prípravu na kurz. Kurz sa vykonáva v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky 344/2009 Z.z. Po ukončení prípravy ďalší postup viď: Skúška z poľovníctva

Poplatky:

  • Teoretická príprava 330  €
  • Strelecká príprava 130 €
  • Skúška z poľovníctva    200 €

Skúšobný poriadok

§ 40

Príprava na skúšku

(1) Uchádzač pred skúškou absolvuje prípravu, ktorá sa člení na
a) teoretickú prípravu,
b) praktickú prípravu,
c) streleckú prípravu.

(2) Uchádzač sa na prípravu prihlasuje organizátorovi skúšky písomne.

(3) Organizátor skúšky zabezpečí
a) základný študijný materiál, materiálne podmienky a technické podmienky teoretickej prípravy,
b) kvalifikovaných prednášateľov,
c) praktickú prípravu,
d) streleckých inštruktorov na streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami,
e) organizáciu skúšok.

(4) Organizátor skúšky oznámi desať dní pred začatím teoretickej prípravy jej konanie príslušnému obvodnému lesnému úradu a kancelárii komory.

(5) Náklady spojené s prípravou na skúšku uhrádza uchádzač.

§ 41

Teoretická príprava

(1) Termín a miesto teoretickej prípravy oznámi organizátor skúšky uchádzačovi písomne najneskôr 14 dní pred jej konaním.

(2) Teoretická príprava trvá najmenej 70 vyučovacích hodín a prednáša sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva (ďalej len „skúšobný predmet“) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 19 bode 1.

(3) Prednášateľmi teoretickej prípravy môžu byť len osoby uvedené v § 47.

(4) Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú vtedy, ak uchádzač absolvuje najmenej 60 vyučovacích hodín.

(5) Ak uchádzač z objektívnych dôvodov nemôže absolvovať počet hodín uvedených v odseku 4, môže zvyšnú časť teoretickej prípravy po dohode s organizátorom skúšky absolvovať individuálne.

(6) Absolvovanie teoretickej prípravy potvrdzuje organizátor skúšky v Zázname o príprave uchádzača (ďalej len „záznam“).

§ 42

Praktická príprava

(1) Praktická príprava sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy. Vykonáva sa v poľovnom revíri a na akciách organizovaných organizátorom prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov.

(2) Zaradenie uchádzača na praktickú prípravu vykoná organizátor skúšky po dohode s užívateľmi príslušných poľovných revírov.

(3) Absolvovanie praktickej prípravy potvrdzuje priebežne uchádzačovi poľovnícky hospodár poľovného revíru, v ktorom sa prax vykonáva.

(4) Praktickú prípravu vyhodnocuje organizátor skúšky v zázname.

§ 43

Strelecká príprava

(1) Streleckú prípravu tvorí
a) strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami,
b) skúška zo streľby z poľovníckych zbraní,
c) teoretická skúška a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

(2) Streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami možno vykonať len na schválenej strelnici po skončení teoretickej prípravy.

(3) Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou poľovníckou zbraňou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou. Uchádzač musí absolvovať všetky štyri cvičenia, čo potvrdí strelecký inštruktor vymenovaný organizátorom skúšky v zázname.

(4) Po absolvovaní streleckého výcviku uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Výsledok skúšky vyznačí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač
a) zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane,
b) dosiahne najmenej 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej zbrane.

(5) Ak uchádzač nesplní limity podľa odseku 4, skúšku zo streľby opakuje na vlastné náklady.

(6) Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory počas vykonávania skúšky zo streľby. Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok. Ak uchádzač ovláda zásady bezpečného zaobchádzania so zbraňou a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva, inštruktor ho hodnotí známkou „vyhovel“, čo zapíše do záznamu. Ak tieto zásady neovláda, zápis do záznamu inštruktor nevykoná. Taký uchádzač môže teoretickú a praktickú skúšku z týchto zásad absolvovať najskôr o desať dní na vlastné náklady individuálne alebo na teoretickej a praktickej skúške u iného organizátora skúšky.

(7) Vyhodnotenie streleckej prípravy vykoná strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname.