Kynológia – metodické pokyny

Metodické pokyny pre PZ usporiadajúce SKÚŠKY DURIČOV – (SD)

Za účelom zabezpečenia hladkého priebehu jednotlivých skúšobných disciplín pre Skúšky duričov (SD), predkladáme tieto metodické pokyny pre usporiadajúce poľovnícke združenie (PZ). Pokyny majú slúžiť na rozdelenie a zabezpečenie úloh. Zo strany PZ je potrebné zabezpečiť:

 • streleného diviaka, v prípade ak sa prvý deň skúšok nič nestreli (výhodnejšie je prasa, alebo lanštiak, kus môže byť zmrazený)
 • miesto na nástup účastníkov skúšok
 • v blízkosti tohoto miesta je potrebná miestnosť na poradu rozhodcovského zboru, prípadne vyhodnotenie prvého a druhého dňa skúšok
 • jednotlivé nástupné miesta pre vodičov s psíkmi označiť číslami
 • pri nástupe zachovať poľovnícke tradície, privítať účastníkov funkcionárom PZ a v krátkosti oboznámiť o PZ ( vznik, rozloha, umiestnenie, hlavné druhy zveri, činnosť atď.)
 • určený vedúci poľovačky v súlade s platnými predpismi privíta účastníkov, oboznámi ich s plánovanými pohonmi, (ktoré je dobre vopred prekonzultovať s hlavným rozhodcom), s bezpečnosťou pri zaobchádzaní so zbraňou, s druhom lovenej zveri, s časom zahájenia prvého pohonu, s miestom zrazu, s osobami ktoré budú riadiť pohony, rozostavovať strelcov a podobne)
 • zabezpečiť pohony tak, aby táto časť revíru bola dobre zazverená (najmä diviačou zverou) a aby skúšané psy mali vysokú pravdepodobnosť dostať sa do styku s diviačou zverou. Jednotlivé pohony musia byť dostatočné široké pre rozmiestnenie skúšaného počtu psíkov a primerane dlhé. Je výhodnejšie pre posúdenie práce v revíri viac kratších pohonov (dva, tri až štyri) ako jeden nadmerne dlhý
 • po skončení poľovačky vedúci poľovačky zabezpečí výrad s krátkym zhodnotením priebehu poľovačky a slávnostným odovzdaním zálomkov strelcom
 • na druhý deň je potrebné zabezpečiť min. dvoch až troch pomocníkov na založenie umelých stop, na prenášanie diviaka a imitovanie pohonu pri disciplíne „správanie sa na stanovišti“. Pomocníci musia byť k dispozícii celý deň. Diviak musí byť zošitý (drôtom), odrezané ratice a pripravené na zakladanie stop
 • navrhnúť vhodnú lokalitu na založenie umelých nepofarbených stop (stopa sa má viesť v nie hustom a náročnom teréne, dĺžka stopy min. 500 m a vzdialenosť medzi jednotlivými stopami min. 150 m t.j. že lokalita pre vytvorenie šiestich stôp by mala byť široká min 750 m)
 • na záverečné spracovanie písomnosti sa pre rozhodcov zabezpečí miestnosť, v blízkosti ktorej sa vykoná aj celkové vyhodnotenie a ukončenie skúšok

Metodické pokyny pre PZ usporiadajúce FPREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV – PF

Za účelom zabezpečenia hladkého priebehu jednotlivých skúšobných disciplín pre Predbežné skúšky farbiarov (PF) predkladáme tieto metodické pokyny pre usporiadajúce poľovnícke združenie (PZ). Pokyny majú slúžiť na rozdelenie a zabezpečenie úloh. Zo strany PZ je potrebné zabezpečiť:

 • strelenú jeleniu zver (vyvrhnutá a zošitá drôtom, zbavená ratíc, ktoré sa pripravia na zakladanie stop, najvýhodnejšie je mladý ľahký kus, môže byť aj zmrazený z mrazničky)
 • miesto na nástup účastníkov skúšok
 • v blízkosti tohoto miesta je potrebná miestnosť na poradu rozhodcovského zboru, prípadne vyhodnotenie skúšok (v chladnom počasí vyhrievaná)
 • jednotlivé nástupné miesta pre vodičov s psíkmi označiť číslami
 • pri nástupe zachovávať poľovnícke tradície, privítať účastníkov funkcionárom PZ a v krátkosti oboznámiť o PZ (vznik, rozloha, umiestnenie, hlavné druhy zveri, činnosť atď.)
 • navrhnúť vhodnú lokalitu na založenie umelých nepofarbených stôp (stopa nemá byť v hustom a náročnom teréne, dĺžka stopy min. 500 m a vzdialenosť medzi jednotlivými stopami min. 150 m tzn. že lokalita pre vytvorenie ôsmich stôp by mala byť široká min 1 050 m.)
 • na založenie umelej nepofarbenej stopy po dohode s kynologickým referentom OPK je potrebné zabezpečiť min. dvoch až troch pomocníkov . Títo spolu založia potrebný počet stôp, ktoré majú byť min. 4 hod. staré. Uvedení pomocníci budú aj počas skúšok prenášať jeleniu zver na koniec jednotlivých stôp
 • Na záverečné spracovanie písomnosti sa pre rozhodcov zabezpečí miestnosť, v blízkosti ktorej sa vykoná aj celkové vyhodnotenie a ukončenie skúšok

Ing. Juraj POTOMA
predseda kynologickej komisie OPK