Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 • nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Vydanie zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

 • písomne požiadala o jeho vydanie,
 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • dosiahla predpísaný vek, 
 • je bezúhonná a spoľahlivá,
 • je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Podanie žiadosti

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 • osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu),
 • číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí:

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 • potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.