Zákony a vyhlášky

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov – Slovenská poľovnícka komora


Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov – Slovenský poľovnícky zväz


Úplné znenie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.


Nariadenie vlády SR č. 352/2009 ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.


Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.


Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 421/2013, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.


Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.