Všeobecné informácie

Slovenská poľovnícka komora ( „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom. SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov. a poľovníckeho poriadku SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.

Hlavné úlohy SPK

 • organizácia a vykonávanie skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 • menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva
 • organizácia odbornej prípravy na skúšky z poľovníctva
 • vydávanie, predlžovanie platnosti a odnímanie poľovných lístkov
 • organizácia streleckej prípravy uchádzačov o prvý poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva
 • organizácia kontrolných a športových strelieb členov SPK
 • organizácia poľovníckej kynológie a sokoliarstva, kontrola dodržiavania predpisov na tomto úseku
 • organizácia chovateľských prehliadok, odborná príprava členov hodnotiteľských komisií, vymenúvanie a odvolávanie členov hodnotiteľských komisií
 • spolupráca so  štátnymi orgánmi, presadzovanie záujmov poľovníctva pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva
 • spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej republiky
 • pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva
 • pomoc pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom
 • zabezpečenie plnenia ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov
 • riešenie disciplinárnych previnení držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov

Ďalšie úlohy SPK

 • poskytovanie odborných a právnych rád týkajúcich sa poľovníctva
 • udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení
 • podpora práce s mládežou
 • vydávanie Spravodaja SPK, odbornej publikácie a ďalších pomôcok a propagačných materiálov súvisiacich s poľovníctvom
 • podpora výskumu v poľovníctve a zavádzane výsledkov do poľovníckej praxe
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny
 • podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri
 • v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení
 • organizácia poľovníckych a iných kultúrno-spoločenských, osvetových a odborných podujatí a akcií
 • zabezpečenie mediálnej propagácie poľovníctva
 • riešenie porušovania vnútorných predpisov SPK pomocou disciplinárnych orgánov