Poľovné lístky

Obvodná poľovnícka komora Stropkov vydáva, predlžuje a odníma poľovné lístky podľa § 51 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve.

Poľovný lístok je potrebné predĺžiť 30 dní pred skončením jeho platnosti. . Ak žiadateľ nepodá žiadosť o predĺženie poľovného lístku  najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti, poľovný lístok už nie je možné predĺžiť, musí sa vydať nový a žiadateľ musí zaplatiť poplatok nie za predĺženie, ale za vydanie poľovného lístku.

Nepredĺžením poľovného lístka do 31.12. končí platnosť poľovného lístka, ktorý je potrebný k držaniu zbrojného preukazu na držanie zbraní na poľovné účely. V prípade, ak je držiteľ neplatného PL držiteľom zbraní na poľovné účely dochádza k porušovaniu zákona o zbraniach a strelive, z čoho Okresné riaditeľstvo policajného zboru vyvodzuje ďalšie dôsledky.

Pri strate, odcudzení alebo znehodnotení sa platí ten istý poplatok ako pri vydaní poľovného lístku. Náhradný poľovný lístok ako duplikát poľovného lístku sa vydáva s platnosťou na dobu, do kedy platil poľovný lístok.

K predĺženiu poľovného lístka potrebujete :

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť,
  2. 2x foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. súhlas dotknutej osoby
  4. potvrdenie o poistení
  5. občiansky preukaz
  6. poplatok za PL
  7. starý PL

Žiadosť občan SR


Žiadosť cudzinec


Súhlas dotknutej osoby


Poľovné lístky končiace v r. 2020