Skúška z poľovníctva

Vykonáva sa po absolvovaní teoretickej, streleckej a praktickej prpírave počítačovou formou v systéme e-ducation.com podľa skúšobného poriadku uvedeného nižšie. Otázky na skúšku z poľovníctva môžete získať prihlásením sa do systému e-ducation a zadaním kupónu. Presný postup v prípade potreby môžete konzultovať na tel.č.: 0904 628 553

Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva


Skúšobný poriadok

§ 39

Skúšky z poľovníctva

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len „uchádzač“), je povinný vykonať skúšky z poľovníctva (ďalej len „skúška“), ktorej súčasťou môže byť aj doplnková skúška z poľovníctva; skúšku môže vykonať aj iná osoba ako uchádzač, ak o to požiada.

(2) Doplnkovú skúšku z poľovníctva nevykonáva držiteľ zbrojného preukazu podľa osobitného predpisu.1)

(3) Cieľom skúšky je zistiť, či má uchádzač požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku kynológiu, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či ovláda zásady streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

(4) Skúšku nevykonáva uchádzač, ktorý spĺňa podmienky podľa § 51 ods. 4 písm. c) zákona.

§ 44

Žiadosť o vykonanie skúšky

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky po skončení prípravy.

(2) Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne požiada kanceláriu komory o zaradenie a vykonanie skúšky u iného organizátora.

(3) Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu, môže zároveň požiadať o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti držania zbraní a streliva.

(4) Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady za vykonanie skúšky.

(5) Prílohou žiadosti je
a) doklad o zaplatení skúšobných nákladov,
b) záznamy a doklady o absolvovaní teoretickej prípravy a praktickej prípravy na skúšku.

(6) Organizátor skúšky nepripustí na skúšku uchádzača, ktorý
a) v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, nedovŕši 16 rokov veku,
b) nepredložil doklady uvedené v odseku 5,
c) nesplnil podmienky absolvovania prípravy na skúšky uvedené v § 41 až 43.

(7) Oznámenie o nepripustení na skúšku zašle organizátor skúšky uchádzačovi písomne najneskôr 15 dní pred skúškou.

(8) Uchádzač, ktorý nebol pripustený na skúšku, môže požiadať o vykonanie skúšky v najbližšom termíne, ak splní podmienky uvedené v odsekoch 5 a 6.

(9) Organizátor skúšky oznámi miesto a termín konania skúšky uchádzačom a okresnému úradu  Pozemkovému a lesnému odboru najmenej 15 dní pred konaním skúšky.

(10) Ak sa pozvaný uchádzač na skúšku z vážnych dôvodov nedostaví, na základe jeho písomného zdôvodnenia môže organizátor skúšky odporučiť vykonanie skúšky v ďalšom termíne alebo vykonanie skúšky u iného organizátora skúšky. Písomné zdôvodnenie doručí uchádzač organizátorovi skúšok najneskôr do 15 dní po konaní skúšky. Pri neúčasti na skúške nevzniká nárok na vrátenie platby podľa odseku 4.

§ 45

Skúšobné predmety

(1) Príprava a skúška sa absolvujú zo skúšobných predmetov uvedených v prílohe č. 19 bode 1.

(2) Do skúšobného testu, ktorý má 70 otázok, sa vygeneruje zo skúšobných predmetov podľa prílohy č. 19 bodu 1 po desať otázok.

§ 46

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu na skúšku (ďalej len „komisia“) na základe žiadosti organizátora skúšky podanej najmenej 15 dní pred konaním skúšky deleguje kancelária komory.

(2) Komisia je trojčlenná a tvorí ju predseda a dvaja členovia (ďalej len „skúšobný komisár“). Komisia môže skúšať, ak sa skúšky zúčastnia všetci delegovaní skúšobní komisári.

(3) Členom komisie môže byť len ten, kto je zapísaný v zozname skúšobných komisárov, ktorý vedie kancelária komory.

(4) Kancelária komory na základe odporúčania regionálnej komory zapíše do zoznamov skúšobných komisárov osobu, ktorá písomne požiada o taký zápis a preukáže kvalifikačné predpoklady uvedené v § 47.

(5) Skúšobný komisár môže byť za porušenie skúšobného poriadku vyčiarknutý zo zoznamu skúšobných komisárov uznesením prezídia komory na návrh komisie, kontrolných orgánov alebo organizátora skúšok. Proti takému rozhodnutiu prezídia komory sa nemožno odvolať.

(6) Skúšobnému komisárovi zapísanému do zoznamu kancelária komory vyhotoví preukaz skúšobného komisára.

(7) Člen komisie má nárok na odmenu za vykonanú prácu a úhradu cestovných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z platieb podľa § 44 ods. 4.

§ 47

Kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára, prednášateľa a streleckého inštruktora

(1) Skúšobným komisárom pre všetky skúšobné predmety alebo prednášateľom v príprave pre všetky skúšobné predmety môže byť len ten, kto je držiteľom poľovného lístku a absolvoval
a) vysokú školu, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom,
b) strednú lesnícku školu,
c) vyššiu skúšku.

(2) Skúšobným komisárom a prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. e) môže byť aj kynologický rozhodca pre pracovný výkon a posudzovanie exteriéru psov poľovných plemien.

(3) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. g) môže byť inštruktor, strelecký rozhodca a súdny znalec z odboru strelectva.

(4) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobné predmety uvedené v prílohe č. 19 bode 1 písm. b), c) a f) môžu byť aj absolventi vysokej školy príslušného zamerania.

§ 48

Priebeh a hodnotenie skúšky

(1) Skúšku riadi predseda komisie. Predseda komisie pred začatím skúšky preverí zoznamy uchádzačov a podklady potrebné na vykonanie skúšky. Zistené nedostatky oznámi organizátorovi skúšky. Ak organizátor skúšky pred začatím skúšky neodstráni zistené nedostatky, predseda komisie vylúči uchádzača zo skúšok alebo skúšku pozastaví.

(2) Pri skúške je uchádzač povinný členom komisie preukázať totožnosť.

(3) Skúšobný komisár vygeneruje z informačného systému komory pre každého uchádzača skúšobný test. Uchádzač má na vypracovanie skúšobného testu 120 minút.

(4) Uchádzača, ktorý použil pri skúške nedovolené pomôcky alebo sa inak pokúsil ovplyvniť výsledok skúšky, hodnotí skúšobná komisia stupňom neprospel, čo osobitne vyznačí aj v klasifikačnom zázname.

(5) Celkový výsledok skúšky sa klasifikuje stupňom
a) prospel, ak dosiahol zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu,
b) neprospel, ak nedosiahol výsledky podľa písmena a).

(6) O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví komisia písomný záznam a dokumentáciu.

(7) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch skúšok z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory a obvodným poľovníckych komorám podľa trvalého pobytu absolventov skúšok z poľovníctva.

§ 49

Vysvedčenie o skúške

(1) Uchádzač dostane o vykonaní skúšky vysvedčenie. Ak neprospel, vysvedčenie sa nevyhotoví.

(2) Vysvedčenie podpisuje predseda komisie. Vzor vysvedčenia je uvedený v prílohe č. 25. Organizátor skúšky označí vysvedčenie odtlačkom svojej pečiatky. Administratívne práce spojené so skúškami zabezpečuje organizátor skúšky.

(3) Pri strate vysvedčenia duplikát vydáva obvodná komora.

§ 50

Oprava skúšky

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať organizátora skúšky o opravný termín. Ak aj na prvej oprave skúšky neprospel, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky požiadať o druhý opravný termín. Ak uchádzač neprospel ani pri druhom opravnom termíne, skúšku môže absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku.

(2) Žiadosť o vykonanie opravy skúšky zasiela uchádzač prostredníctvom organizátora skúšky, na ktorej neprospel, kancelárii komory. Organizátor skúšky pripojí k žiadosti kópiu skúšobného testu zo skúšky, na ktorej uchádzač neprospel.

(3) Kancelária komory zašle uchádzačovi najneskôr 30 dní pred skúškou oznámenie o mieste a dátume vykonania opravy skúšky a zašle jeho žiadosť aj s prílohami organizátorovi tejto skúšky.

(4) Ak sa oprava skúšky nemôže vykonať v termíne riadnej skúšky v niektorej obvodnej komore, určí miesto a termín opravnej skúšky kancelária komory po dohode s organizátorom skúšky.

(5) Po úspešnom absolvovaní opravy skúšky vydá komisia uchádzačovi vysvedčenie.

(6) Za opravu skúšku uhrádza uchádzač organizátorovi opravy skúšky náhradu nákladov vopred.

(7) Ak sa uchádzač na opravu skúšky nedostaví, kancelária komory môže na základe písomného odôvodnenia uchádzača povoliť vykonanie opravy skúšky v náhradnom termíne. Neúčasťou na oprave skúšky mu nevzniká nárok na vrátenie platby za opravu skúšky.

(8) Uchádzač môže opravu skúšky vykonať do jedného roka od termínu konania skúšky.